Co warto wiedzieć o transporcie chorego z zagranicy

Jak wygląda procedura transportu chorego do Polski w przypadku korzystania ze świadczeń medycznych za granicą? Jak uzyskać pomoc finansową od NFZ? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, jednak należy pamiętać, że dotyczą one tylko osób ubezpieczonych w NFZ.

Transport chorego z zagranicy

Polskie prawo przewiduje możliwość transportu pacjenta, który przebywa w szpitalu na terytorium innego państwa w Unii Europejskiej i korzysta ze świadczeń medycznych, w celu dalszego leczenia na terenie Polski. Reguluje to art. 42 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Aby uzyskać zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju należy złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Oddziału NFZ w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału NFZ rozpatruje dany wniosek i wydaje zgodę. Wniosek można też złożyć do Prezesa NFZ, za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego.

Czy NFZ pokrywa koszty transportu chorego z zagranicy?

Po uzyskaniu niezbędnej zgody NFZ pacjent zostaje przewieziony najtańszym możliwym środkiem transportu sanitarnego, uwzględniając przy tym stan zdrowia pacjenta. Transport może się odbyć tylko pod warunkiem, że pacjent lub jego przedstawiciel prawny wyrażą na to zgodę. NFZ pokrywa całkowity koszt transportu z zastrzeżeniem, aby zgoda na ich pokrycie została wydana jeszcze przed jego wykonaniem. NFZ nie zwróci nam wcześniej poniesionych kosztów przed wydaniem ostatecznej zgody.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do wniosku należy dołączyć całą dokumentację sporządzoną przez szpital, w którym przebywa wnioskodawca oraz:

 • opis aktualnego stanu zdrowia pacjenta
 • rozpoznanie kliniczne
 • prawdopodobny czas trwania leczenia i jego zakres
 • opis środka transportu możliwego do zastosowania przy aktualnym stanie zdrowia wnioskodawcy
 • wstępny kosztorys dalszego leczenia.

Takie zaświadczenia powinien wystawić lekarz ze szpitala, w którym przebywa pacjent. Jeśli dokumentacja przygotowana jest w języku obcym, do wniosku należy dołączyć jej tłumaczenie na język polski (nie musi być przysięgłe).

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o transport chorego do kraju mogą złożyć:

 • pacjent (świadczeniobiorca)
 • małżonek pacjenta (świadczeniobiorcy)
 • krewny lub powinowaty pacjenta (świadczeniobiorcy) do drugiego stopnia w linii prostej
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z pacjentem (świadczeniobiorcą)
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta (świadczeniobiorcy)
 • osoba upoważniona przez pacjenta (świadczeniobiorcę).

Jak długo należy czekać na decyzję?

Weryfikacja wniosku i dokumentacji prowadzi Wojewódzki Oddział NFZ. Po otrzymaniu wniosku niezwłocznie zwraca się do zagranicznej placówki medycznej, w której przebywa pacjent, w celu uzyskania potwierdzenia, że jego stan zdrowia wymaga zastosowania ściśle określonych środków transportu, w szczególności transportu sanitarnego. Po otrzymaniu potwierdzenia, Oddział Funduszu wskazuje najtańszy środek transportu możliwy do zastosowania w aktualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta i przekazuje wniosek Prezesowi NFZ w celu wydania decyzji.

W ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wydawana jest zgoda lub odnowa pokrycia kosztów transportu pacjenta, która niezwłocznie zostaje przekazana wnioskodawcy.

Co zrobić w przypadku odmownej decyzji?

Możliwe jest złożenie odwołania od decyzji Wojewódzkiego Oddziału NFZ. Reguluje to przepis: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.


Opublikowano

w

przez

Tagi: