Kim jest pracownik transgraniczny?

Wiele osób mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym. Czym jednak charakteryzuje się pracownik transgraniczny? Czy ma inne prawa lub obowiązki niż osoba wykonująca stale pracę poza granicami Polski?

Pracownik transgraniczny to osobęa która pracuje na własny rachunek lub też jest zatrudniona w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania i do którego wraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu.

Gdzie w takiej sytuacji jest ubezpieczony pracownik transgraniczny?

Obejmuje go ubezpieczenie zdrowotne w kraju, w którym aktualnie pracuje. Należy jednak przy tym pamiętać, że takiej osobie przysługuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych zarówno w kraju zatrudnienia, jak i w kraju zamieszkania.

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące zabezpieczenia społecznego chronią pracowników przygranicznych w taki sam sposób jak inne grupy osób, do których mają zastosowanie powyższe przepisy. Przede wszystki poza ubezpieczeniem w kraju, w którym pracuje, ma prawo do świadczeń rodzinnych, w tym dla członków rodziny mieszkających w innym państwie. Ponadto taki pracownik będzie też otrzymywał oddzielną emeryturę z każdego państwa, w którym był ubezpieczony co najmniej rok.

Jak ustalić miejsce zamieszkania?

Aby móc korzystać z praw przysługujących pracownikowi transgranicznemu na mocy przepisów Unii Europejskiej, pracownik musi mieć ustalone miejsce zamieszkania. W celu jego ustalenia pod uwagę brane są określone czynniki, między innymi czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich, sytuacja rodzinna oraz więzi rodzinne, sytuacja mieszkaniowa, a przede wszystkim fakt, czy podana sytuacja ma charakter stały. Ponadto pod uwagę brana jest także specyfika wykonywanej pracy, zwłaszcza miejsce, w którym praca ta jest zwykle wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę. Oprócz tego znaczenie mają także: sytuacja rodzinna i więzy rodzinne, prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym, a w przypadku studentów także źródło ich dochodu. Bardzo ważne przy ustaleniu miejsca mieszkania jest też wskazanie państwa członkowskiego, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Na podstawie wskazanych wyżej czynników ustalany jest status pracownika transgranicznego, a tym samym ustalane są też prawa, które go dotyczą i obowiązują zarazem. Pracownik transgraniczny jest bowiem specyficznym typem pracownika, którego status i prawa regulują określone przepisy unijne.


Opublikowano

w

przez

Tagi: