Meldunek w Niemczech, a wymeldowanie w Polsce

Czy wiesz, że każda osoba chcąca wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, bądź planująca na stałe wyprowadzić się z Polski ma obowiązek wymeldowania się? Możesz to uczynić w urzędzie gminy, na której terenie mieszka, bądź przez portal ePUAP.

Polskie prawo w ostatniej nowelizacji ustawy o ewidencji ludności pochodzi z dnia 24 września 2010 roku i w artykule 36 mówi:

  1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
  2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
  3. Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:

a) w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
b) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymeldowanie się z Polski mnoże ułatwić nam wiele spraw. Jeśli tego nie zrobimy, to dla wszystkich urzędów ciągle tam mieszkamy na terenie Polski, co niesie to ze sobą wszelkie konsekwencje, których często nie jesteśmy świadomi. Wszelka korespondencja z urzędów i sądów, będzie przychodzić na nasz adres, której nieodebranie może przyspożyć nam niepotrzebych probelmów.

Dla przykładu zgodnie z § 1 artykułu 177 kodeksu postępowania karnego „każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania w miejscu i czasie oznaczonym w wezwaniu”. Jeżeli nie stawimy się na wezwanie, w zależności od charakteru sprawy i urzędu który je wydał, grozi nam pieniężna kara porządkowa w wysokości do 3000 złotych.

Art. 285. § 1. kodeksu postępowania karnego; „Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 złotych”. Jeśli od stawienia będziemy się dalej uporczywie uchylać, to również w zależności od sprawy, przez sąd może zostać wydane postanowienie o przymusowym doprowadzeniu nas w celu wykonania czynności procesowej, aresztowaniu.

Podsumowując, wymeldowanie się, broni nas przed konsekwencjami niewymeldowania!


Opublikowano

w

przez

Tagi: