Minijob

Niemieckie prawo dopuszcza możliwość legalnego zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin – wtedy zgodnie z ustawą o pracy w niepełnym wymiarze i zatrudnieniu na czas określony (Teilzeit- und Befristungsgesetz) mówimy o tak zwanym Minijob. Umowy te można porównać do polskich umów zleceń, jednak wynagrodzenie za taką pracę może wynosić maksymalnie 450€ miesięcznie lub w sumie 5.400€ rocznie.

Umowa jaką jest Minijob ma swoje zalety (np. nie musisz płacić podatków), ale również wady (w okresie zatrudnienia nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu). Jedyną składką opłacaną na Minijob jest składka emerytalna w wysokości 5{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} dochodu.

Osób pracujących w Niemczech na Minijob dotyczą te same prawa i obowiązki, jak w przypadku innych umów o pracę. Dotyczy to nie tylko bycia chorym, ale również urlopu i regulacji związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę.

Zasady zatrudnienia na Minijob wynikające z prawa pracy:

1. Zasada równego traktowania

Nie możesz być traktowany w mniej korzystny sposób niż pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin jedynie z powodu formy swojego zatrudnienia.

2. Zaświadczenie o warunkach pracy

Pracodawca powinien sporządzić umowę o pracę w formie pisemnej lub zaświadczenie zawierające najważniejsze warunki współpracy, m.in.: dane obu stron umowy, datę nawiązania stosunku pracy, miejsce pracy, rodzaj wykonywanej działalności, godziny pracy, długość rocznego urlopu wypoczynkowego, obowiązujący okres wypowiedzenia, wskazówki dotyczące postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia zakładowe, strukturę i wysokość wynagrodzenia za pracę oraz terminy wypłat.

3. Płaca minimalna

Wynosi ona aktualnie 9,19 euro brutto i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

4. Urlop wypoczynkowy

Zgodnie z prawem przysługuje urlop roczny w wymiarze co najmniej 4 tygodni (lub 24 dni urlopu przy sześciodniowym systemie pracy).

5. Kontynuacja wypłaty pensji w przypadku choroby, ciąży i urlopu macierzyńskiego

Przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze sześć tygodni niezdolności do pracy z powodu choroby oraz dodatek do zasiłku macierzyńskiego dla kobiet w trakcie tzw. okresu ochronnego matek i kobiet w ciąży (Mutterschutzfrist). Dodatek do zasiłku macierzyńskiego przysługuje przy tym jedynie kobietom, których zarobki wynoszą powyżej 390 euro. Oprócz tego, kobiety mają regularne prawo do zasiłku macierzyńskiego z kasy chorych lub z Zakładu Ubezpieczeń (Bundesversicherugsamt).

6. Wynagrodzenie za czas przestoju w pracy w dni świąteczne

Pracownikom przysługuje wynagrodzenie za czas pracy, który wypada w dni ustawowo wolne od pracy (np. święta).

7. Bonusy finansowe i gratyfikacje

W przypadku pracy na Minijob przysługują żadne ustawowe bonusy finansowe i gratyfikacje (np.: gratyfikacja bożonarodzeniowa czy dodatek urlopowy).

8. Ochrona przed nieuzasadnionym zwolnieniem/okresy wypowiedzenia

Pracując na Minijob jesteś objęty taką samą ochroną przed nieuzasadnionym zwolnieniem, jak pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin. Dotyczy to zarówno zwyczajnej ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem wynikającej z ustawy o ochronie pracowników przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę (Kündigungsschutzgesetzt), jak i specjalnej ochrony wynikającej między innymi z przepisów zawartych w ustawie o ochronie macierzyństwa (Mutterschutzgesetz).

9. Szczególne prawa dotyczące pracowników z wysokim stopniem niepełnosprawności

Jeżeli jesteś niepełnosprawny i pracujesz na Minijob, to możesz liczyć na wsparcie podczas zatrudnienia, m.in. poprzez angażowanie w szkolenia firmowe oraz zapewnienie wyposażenia miejsca pracy dostosowanego do Twoich potrzeb. Ponadto istnieje kategoryczny zakaz dyskryminacji pracownika ze względu na jego niepełnosprawność, co dotyczy zarówno zatrudnienia, awansu zawodowego, jak i wypowiedzenia.


Opublikowano

w

przez

Tagi: