Pendlerpauschale w hrXP – dotacja dla pracodawców

Władze landów Brandenburgii oraz Mecklenburg-Vorpommern, chcąc wyjść naprzeciw rygorystycznym obostrzeniom w trakcie pandemii COVID-19 oraz ograniczeniu ruchu międzynarodowego, podjęły decyzję o wypłacie zasiłku Pendlerpauschale. Przeznaczony był on dla pracodawców, celem pokrycia kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia pracowników. Dzięki niemu, pracodawca mógł dalej prowadzić działalność, a pracownik nie ponosił zwiększonych kosztów związanych z obowiązkiem świadczenia pracy w Niemczech, wynikającym z umowy o pracę.

Na co jest wypłacany dodatek?
W sytuacji, gdy pozbawiono pracowników możliwości przekraczania polskiej granicy, jedyną opcją by nie utracili oni pracy, było zamieszkanie w tym czasie na terenie Niemiec. Zatem, dodatek w wysokości 65€ dziennie miał pokrywać wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem osób zatrudnionych i zmuszonych do tymczasowego zamieszkania na terenie Mecklenburg – Vorpommern lub Brandenburgii.

tłum.: Władze landu Brandenburgii uchwaliły środki pomocowe dla osób dojeżdżających z Polski, które pracują w Brandenburgii i podlegają nowym polskim przepisom dotyczącym kwarantanny: Zgodnie z uchwałą krajowe izby gospodarcze (Izby Rzemieślnicze i Izby Przemysłowo-Handlowe) zostały zlecone przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Energetyki oraz (MWAE) wypłacą dotację pracodawcom, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie swoim pracownikom dojeżdżającym do pracy z Polski. W zależności od tego, czy są one klasyfikowane jako osoby dojeżdżające do pracy codziennie czy tygodniowo, pracodawca może otrzymać zwrot 65 euro za każdy dzień pracy. Ponadto za każdego członka rodziny pracownika przebywającego w Brandenburgii dolicza się 20 euro dziennie. Ma to na celu rekompensatę dodatkowych wydatków poniesionych w trakcie pobytu, na przykład na zakwaterowanie w hotelach lub pensjonatach, posiłki lub inne dodatkowe koszty. (źródło: www.ihk-ostbrandenburg.de)

Komu się należy dodatek 65€ w Niemczech?
Dodatek wypłacany był pracodawcy celem wsparcia pracowników, którzy przed ograniczeniem ruchu transgranicznego dojeżdżali do pracy w Niemczech oraz podlegali obowiązkowi płacenia składek na ubezpieczenie społeczne z zastrzeżeniem, że zostali zatrudnieni na terenie danego landu przed 27 marca 2020 r., czyli:

  • Polacy dojeżdżający codziennie do pracy (pracownicy mieszkający na stałe w Polsce)
  • osoby zjeżdżające co tydzień na weekend do domu (pracownicy, mający stałe miejsce zamieszkania poza Republiką Federalną Niemiec)

Kto może złożyć wniosek o dodatek?
Wnioskodawcami mogą być pracodawcy, którzy zatrudniają osoby dojeżdżające do pracy w Mecklenburg – Vorpommern lub Brandenburgii.

HR XPERIENCE GROUP jako polsko-niemiecka agencja pracy w trosce o swoich pracowników, aby nie utracili miejsca pracy i źródła dochodu pozwalającego utrzymać im swoje rodziny, zawnioskowała o Pendlerpauschale dla niemal 300 swoich pracowników. Niestety, ponad 20{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} z nich nie spełniała wymogów formalnych i w przypadku tych osób dodatek nie został wypłacony naszej firmie.

Pendlerpauschale w hrXP

Pendlerpauschale udzielany był pracodawcy celem pokrycia kosztów związanych z zakwaterowaniem pracowników po stronie niemieckiej, po wprowadzeniu obostrzeń dotyczących przekraczania granicy. Pracownicy naszej firmy nie musieli martwić się o zorganizowanie noclegu w tym czasie i mogli skorzystać z zakwaterowania oferowanego przez hrXP.
Należy mieć świadomość, że w normalnych warunkach osoby mieszkające na zakwaterowaniach oferowanych przez hrXP ponoszą tylko część związanych z tym kosztów. Drugą część ponosi pracodawca, czyli hrXP. Stanowią je nie tylko czynsz za zakwaterowanie, ale również inne opłaty, tj. kaucje za najem, podatki, abonament RTV, internet, umeblowanie mieszkań, opłaty z tytułu zużycia mediów (wody, gazu, prądu) czy też opłaty administracyjne za zarządzanie flotą nieruchomości.
Z uwagi na fakt, że Pauschale otrzymaliśmy dla ponad 200 osób, to wkład kosztów administracyjnych przy organizacji tylu zakwaterowań był bardzo duży. Dlatego został wyliczony uśredniony koszt jaki hrXP ponosiło za zakwaterowanie jednej osoby. Na tej podstawie, od wysokości należnego dofinansowania odejmowaliśmy koszt, jaki poniosła firma przy organizacji noclegów dla pracowników.

Pracodawca, na każdego pracownika, który rozpoczął pracę w hrXP nie później niż 26.03 i był zatrudniony pomiędzy 27.03 a 3.05, mógł otrzymać Pendlerpauschale w wysokości 65€ dziennie. Dla osoby dojeżdżającej codziennie do pracy (Tagespendler) było to w sumie 38 dni, natomiast dla osób zjeżdżających do Polski na weekend (Wochenpendler) – 15 dni.

Należy pamiętać, że mimo możliwości korzystania z Pauschale w okresie od 27.03 do 3.05, zostaje on wypłacany proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, tzn. jeśli pracownik zakończył stosunek pracy wcześniej, dodatek był odpowiednio mniejszy.

Z racji tego, że proces składania wniosków (sprawdzania czy dany pracownik spełnia warunki formalne, aby otrzymać Pauschale) był skomplikowany, hrXP zdecydowała o pobraniu opłaty administracyjnej w wysokości 7,5{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} wysokości dofinansowania. Czyli na każde 100€ wypłaconego zasiłku opłata wyniosła jedynie 7,50€.

Podsumowując: od kwoty stanowiącej podstawę wypłaty dofinansowania odejmowaliśmy koszt jaki poniósł pracodawca (obejmujący wynajem i administrowanie zakwaterowaniami), a resztę przelaliśmy na konta naszych pracowników.

Co skłoniło nas do naliczenia takiej opłaty?

Przede wszystkim koszt związany z nadliczbowymi godzinami pracy działu Facility, który z uwagi na pandemię COVID-19 musiał w niemal ekspresowym tempie zorganizować zakwaterowania dla pracowników hrXP. Ponadto, sam proces składania wniosków oraz wyjaśniania w trakcie ich rozpatrywania przez IHK (Industrie- und Handelskammer) był również czasochłonny. Połączone siły działów Finance i HR weryfikowały każdego pracownika pod względem formalnym. Wiązało się to z gromadzeniem dodatkowej dokumentacji i sami nie liczyliśmy się z faktem, że proces ubiegania sie będzie tak czaso- i pracochłonny. Stąd, aby w pewnym stopniu pokryć poniesiony koszt obsługi tego procesu, postanowiliśmy częściowo przenieść go na tych pracowników, którzy otrzymają dofinansowanie.

Proces wnioskowania dla naszych pracowników o dodatkowe fundusze przeprowadziliśmy z najwyższą starannością, gdyż jesteśmy świadomi faktu możliwości kontroli i obowiązku rozliczenia się z otrzymanych pieniędzy przed instytucjami do tego wyznaczonymi. hrXP poniosło ogrom pracy, aby zatroszczyć się o dobro swoich pracowników.

Niemniej jednak jesteśmy dumni z faktu, że jako jedna z nielicznych firm podjęliśmy się tego trudnego zadania. Troska o naszych pracownikow wynika wprost z wizji i misji naszej firmy, jaką założyliśmy sobie u podstaw jej tworzenia. Zawsze staramy się robić wszystko co w naszej mocy, aby nasi pracownicy byli zadowoleni.

Szczegółowe informacje można przeczytać na oficjalnej stronie IHK:
www.ihk-ostbrandenburg.de


Pendlerpauschale bei hrXP

Die Behörden der Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben die Auszahlung der Pendlerpauschale genehmigt., um die strengen Beschränkungen entgegen zu wirken während der COVID-19-Pandemie, Es war für Arbeitgeber gedacht, um die Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Mitarbeiter zu decken. Sie ermöglichte dem Arbeitgeber den Betrieb aufrecht zu erhalten, und der Arbeitnehmer musste nicht die erhöhten Kosten tragen, die mit seiner vertraglichen Verpflichtung zur Arbeit in Deutschland verbunden waren.

Wofür wird die Zulage gezahlt?
Wenn es nicht möglich war, die polnische Grenze zu überqueren, mussten die Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt in Deutschland leben. Die Zuwendung von 65€ pro Tag sollte somit alle Kosten für Unterkunft und Verpflegung von Pendlern in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg abdecken.

Wer hat in Deutschland Anspruch auf den Zuschlag von 65€?
Der fragliche Zuschlag wurde an Unternehmer für Pendler in Deutschland gezahlt, die sozialversicherungspflichtig sind und gleichzeitig vor dem 27. März 2020, also vor dem 27. März 2020, im Bundesland beschäftigt waren:
Polen, die täglich pendeln (Arbeitnehmer, die ständig in Polen leben)
Personen, die jede Woche über das Wochenende nach Hause fahren (Arbeitnehmer mit ständigem Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland)

Wer kann den Zuschuss beantragen?
Bewerber sind Arbeitgeber, die Pendler in Mecklenburg – Vorpommern oder Brandenburg beschäftigen. Die Hauptgeschäftsstelle muss sich nicht unbedingt im Bundesstaat befinden.

Die HR XPERIENCE GROUP hat als deutsch-polnische Arbeitsagentur für fast 300 ihrer Mitarbeiter die Pendlerpauschale beantragt, um sicherzustellen, dass sie ihren Arbeitsplatz und ihre Einkommensquelle zur Unterstützung ihrer Familien nicht verlieren. Leider erfüllten mehr als 20{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} nicht die formalen Anforderungen und hrXP konnte diesen Zuschlag für diese Mitarbeiter nicht erhalten.

Pendlerpauschale bei hrXP
Die Pendlerpauschale wurde dem Arbeitgeber gewährt, um die Kosten für die Unterbringung auf der deutschen Seite nach der Einführung der Grenzübertrittsbeschränkungen zu decken. Unsere Mitarbeiter mussten sich während dieser Zeit nicht um die Vermittlung von Unterkünften kümmern und konnten die von hrXP angebotenen Unterkünfte nutzen.
Bitte beachten Sie, dass Personen, die in einer von hrXP angebotenen Unterkunft wohnen, unter normalen Umständen nur einen Teil der damit verbundenen Kosten tragen. Der zweite Teil wird vom Arbeitgeber, hrXP, getragen. Dabei handelt es sich nicht nur um die Kosten für die Unterkunft, sondern auch um andere Abgaben wie Mietkautionen, Steuern, Abgabe für Medien, Internet, Mobiliar, Versorgungseinrichtungen (Wasser, Gas, Strom) oder Verwaltungsgebühren für die Verwaltung des Immobilienparks.
Aufgrund der Tatsache, dass wir die Pauschale für mehr als 200 Personen erhalten haben, war der Beitrag der Verwaltungskosten für die Organisation so vieler Unterkünfte sehr hoch. Daher berechneten wir die durchschnittlichen Kosten, die hrXP für die Unterbringung einer Person zahlen musste. Auf dieser Grundlage zogen wir die Kosten, die dem Unternehmen bei der Organisation der Unterbringung seiner Mitarbeiter entstanden, vom Betrag der fälligen Kofinanzierung ab.

Jeder Mitarbeiter, der vor dem 26.03. seine Tätigkeit bei hrXP aufgenommen hat und zwischen 27.03. und 3.05. beschäftigt war, konnte eine Pendlerpauschale von 65€ pro Tag erhalten.
Bei Tagespendlern waren es insgesamt 38 Tage, bei Wochenpendlern 15 Tage.

Es sei daran erinnert, dass trotz der Möglichkeit, die Pauschale in der Zeit vom 27.03. bis 3.05. in Anspruch zu nehmen, diese im Verhältnis zur Beschäftigungszeit gezahlt wird, z.B. bei früherer Beendigung des Arbeitsverhältnisses war die Zulage niedriger.

Da das Antragsverfahren (Prüfung, ob ein bestimmter Mitarbeiter die formalen Voraussetzungen für den Erhalt der Pauschale erfüllt) kompliziert war, beschloss hrXP, eine Verwaltungsaufwendung in Höhe von 7,5{8897318068624d63cebab778dc3ed8dd918297ab40ad16e19aaf85d8a02181b7} des Zuschusses zu erheben. Dies bedeutet, dass für jede 100€ ausgezahlte Leistung nur 7,50€ an Aufwendungskosten anfielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir die Kosten, die dem Arbeitgeber für die Unterbringung entstanden, vom Zuschuss abgezogen und den Rest abzüglich der Aufwendung auf die Konten unserer Mitarbeiter überwiesen haben.

Was hat uns dazu bewogen, eine Aufwendung zu erheben?
Zunächst einmal die Kosten im Zusammenhang mit den Überstunden der Abteilung Facility, die aufgrund der COVID-19-Pandemie fast im Eiltempo für die Unterbringung der hrXP-Mitarbeiter sorgen musste. Darüber hinaus war auch das Antragsverfahren selbst sowie die Erläuterung gegenüber der IHK (Industrie- und Handelskammer) zeitaufwändig. Die vereinten Kräfte der Finanz- und Personalabteilung überprüften die formale Berechtigung jedes Mitarbeiters, sich für die Pendlerpauschale zu bewerben. Dies erforderte die Sammlung zusätzlicher Unterlagen, und wir hatten nicht erwartet, dass das Antragsverfahren so zeit- und arbeitsintensiv sein würde. Um die Kosten des Prozesses bis zu einem gewissen Grad zu decken, haben wir daher beschlossen, diese teilweise auf diejenigen Mitarbeiter zu übertragen, die eine Förderung erhalten werden.

Wir haben den Prozess der Beantragung zusätzlicher Mittel für unsere Mitarbeiter mit größter Sorgfalt durchgeführt, da wir uns der Möglichkeit der Kontrolle und der Verpflichtung bewusst sind, über die erhaltenen Gelder vor den dafür vorgesehenen Institutionen Rechenschaft abzulegen. hrXP hat hart gearbeitet, um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.

Dennoch sind wir stolz darauf, eines der wenigen Unternehmen zu sein, die diese schwierige Aufgabe übernommen hat in diesem Umfang. Wir versuchen immer, unser Bestes zu tun, um unsere Mitarbeiter zufrieden zu stellen.

Detaillierte Informationen können auf der offiziellen IHK-Website nachgelesen werden:
www.ihk-ostbrandenburg.de


Opublikowano

w

przez

Tagi: