Pomoc państwa niemieckiego w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa

W czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa rząd federalny podejmuje działania na niespotykaną dotąd skalę. Na pomoc mogą liczyć rodziny, osoby pracujące na własny rachunek, firmy i szpitale. Czas pokaże, czy te formy wsparcia okażą się wystarczające.

Pomoc niemieckiego państwa w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa

Bezrobocie

Pracownicy, którym zostanie skrócony wymiar czasu pracy, Agencja Pracy wypłaci 60 procent wynagrodzenia z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r., a pracownikom posiadającym dzieci – 67 procent.

Gwarancja zatrudnienia

„Postawiliśmy sobie za cel utrzymanie jak największej liczby miejsc pracy”, powiedział federalny minister gospodarki, Peter Altmaier, w imieniu rządu federalnego. Żadne miejsca pracy nie powinny zostać zlikwidowane z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, a żadna firma nie powinna zbankrutować. Altmaier przyznał, że niektóre umowy o pracę mimo wszystko zostały rozwiązane, zwłaszcza te, które były zawarte na okres próbny. Zadaniem państwa jest jednak pomoc w uratowaniu wielu milionów miejsc pracy, m.in. poprzez wprowadzenie rekompensat za pracę w skróconym wymiarze godzin.

Pożyczki i kredyty

Rząd zakłada, że spłata wielu pożyczek oraz regularne spłaty kapitału i odsetek mogą się teraz okazać niemożliwe lub tylko częściowo możliwe, ze względu na utratę dochodów. Ustawa mająca na celu złagodzenie skutków pandemii Covid 19 zapobiega niebezpieczeństwu wypowiedzenia umów kredytowych z powodu niewykonania zobowiązań. Ma zostać wprowadzone rozporządzenie dotyczące odroczenia spłat, jak również ma zostać zapewniona możliwość wypracowania przez strony umowy alternatywnego sposobu realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

Rodziny

Młodzi rodzice mogą przesunąć termin wypłaty zasiłku rodzicielskiego, jeśli ze względu na sytuację związaną z pandemią nie mogą teraz skorzystać z urlopu wychowawczego. Kwota zasiłku rodzicielskiego powinna być wyliczana na podstawie miesięcy poprzedzających nastanie pandemii koronawirusa.

Zabezpieczenie podstawowe

Osoby, które z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirus utraciły wszelkie dochody, mogą w sposób uproszczony ubiegać się o zabezpieczenie podstawowe. Tymczasowo nie będzie przeprowadzana kontrola majątku, zarówno u osób prowadzących działalność na własny rachunek, jak i pracowników firm. Nie będą również sprawdzane warunki mieszkaniowe.

Dodatek na dziecko

Rodziny o niskich dochodach otrzymują dodatek na dziecko w wysokości do 185 euro na dziecko miesięcznie. Teraz rodziny, które borykają się z problemem utraty dochodów z powodu pandemii, będą mogły w łatwiejszy sposób ubiegać się o dodatek na dziecko. Za podstawę nie będą już służyły dochody z ostatnich sześciu miesięcy, lecz jedynie dochody z ostatniego miesiąca. Osoby, którym przyznano już dodatek na dziecko w najwyższej możliwej kwocie, będą otrzymywały wsparcie przez kolejne sześć miesięcy bez procedury ponownej weryfikacji ich dochodów.

Ciągłość wypłaty wynagrodzeń

Osoby chore na Covid-19 otrzymują wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby objęte kwarantanną jako środkiem zapobiegawczym otrzymują przez sześć tygodni odszkodowanie w wysokości swojego wynagrodzenia netto zgodnie z ustawą o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Świadczenie jest wypłacane przez pracodawcę, który później otrzyma zwrot od urzędu. Od siódmego tygodnia kwarantanny proces wypłat wynagrodzeń dla pracowników w wysokości zasiłku chorobowego przejmuje urząd. Okresy kwarantanny nie mogą być odliczane od urlopu. Jeżeli przedsiębiorstwo musi zostać zamknięte z powodu kryzysu, lub jeżeli przedsiębiorstwo dobrowolnie przerywa działalność w ramach środków zapobiegawczych, pracownik zachowuje prawo do swojego wynagrodzenia – zamknięcie przedsiębiorstwa jest ryzykiem pracodawcy, a nie pracownika.

Czynsze

Prawo wynajmujących do wypowiedzenia umowy będzie obecnie przez pewien czas ograniczone: „Wynajmujący nie mogą wypowiedzieć umowy najmu z powodu zaległości czynszowych za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.”. Tak przewiduje projekt ustawy Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Okres ten może zostać przedłużony na mocy dekretu do 30 września 2020 r. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, jak i umów dzierżawy.

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/coronakrise-wem-wird-wie-geholfen-eine-uebersicht-von-a-bis-z,Ru53A41


Opublikowano

w

przez

Tagi: